Friday, July 04, 2008

哈盆至福山
98/06/28 至烏來某個不知名的登山口,開始進行了兩天一夜的露營行程

東波的打遊詩
------------------
晴空驟雨瞬息變,
獨橋崖道膽心驚。
溯溪橫渡齊力過,
哈盆美景轉眼間。
揮竿下水魚上鉤,
水中蛟蛙河裡游。
陡坡上下至福山,
公路漫漫方有終。
誰知車夫逛急駛,
驚險瞬間台北回。

---------------

No comments: